foriegn heb

גרמנית


המחלקה לשפות זרות מציעה קורסים שנתיים בהבנת הנקרא.  בקורסים יילמדו יסודות הדקדוק ומבנים טקסטואליים, וכן יקבלו הסטודנטים בסיס בקריאה ברמת המאקרו וברמת המיקרו. קורס זה לא עונה על דרישות של 
FRAMEWORK OF REFERENCES FOR LANGUAGES A1- B 
גם בקורס למתקדמים הדגש רק על הבנת הנקרא ולא על ניהול שיחות.
ספריה דיגיטלית- לחץ כאן

הנחיות להצלחה בקורס: אנא לחץ כאן

לתלמידי ב.א. מוצעות שלוש רמות של קורסים:
• קריאה מודרכת
• גרמנית למתחילים- דגש על דיבור: סילבוס
• גרמנית למתחילים-הבנת הנקרא: סילבוס
* גרמנית למתקדמים- סילבוס
.
סטודנטים בעלי ידע מתאים בשפה יכולים לגשת לבחינת פטור מהרמה הרלבנטית. הציון העובר הסופי בבחינת הפטור בכתב חייב להיות לפחות 85%.
בתום כל סמסטר על הסטודנט לגשת לבחינת סיכום. כדי לסיים בהצלחה את הקורס על הסטודנט להשיג ציון 60% לפחות.
על הסטודנט למלא את דרישות הקורס הבאות כדי להיות זכאי לגשת למבחן:
• נוכחות של לפחות 80% בשעורים. סטודנטים, אשר נבצר מהם להופיע לשעורים עקב מחלה, שרות מילואים וכדו', חייבים להביא אישור על תקופת היעדרות.
• מטלות בית
• השתתפות בכיתה
• בחינת אמצע-סמסטר או מטלת בית מיוחדת ( לפחות אחת מהן הוא חובה)
שקלול הציון:
• 20% - נוכחות + השתתפות בכתה + מטלות בית
• 10% - בחינת הדקדוק
• 20% - בחינת אמצע-סמסטר
• 50%- בחינת סיכום

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'