foriegn heb

יוונית מודרנית

המחלקה לשפות זרות מציעה קורסים שנתיים ב יוונית מודרנית כשפה זרה.
לתלמידי ב.א. מוצעות שלוש רמות של קורסים:
• יוונית מודרנית למתחילים
• יוונית מודרנית ברמת בינוני
• יוונית מודרנית למתקדמים

על הסטודנט למלא את דרישות הקורס הבאות כדי להיות זכאי לגשת למבחן:
• נוכחות של לפחות 80% בשעורים. סטודנטים, אשר נבצר מהם להופיע לשעורים עקב מחלה, שרות מילואים וכדו', חייבים להביא אישור על תקופת היעדרות.
• מטלות בית
• השתתפות בכיתה
• בחינת אמצע-סמסטר או מטלת בית מיוחדת ( לפחות אחת מהן הוא חובה)

כדי לסיים בהצלחה את הקורס על הסטודנט להשיג ציון 60% לפחות. הציון ייכנס לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים.

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'