foriegn heb

רוסית

 
הקורס "רוסית כשפה זרה" הינו קורס בחירה שמיועד לסטודנטים בפקולטות שונות באוניברסיטת חיפה. הקורס מכיל בתוכו:
קורס רוסית למתחילים (2 סמסטרים, 4 ש. שבועיות)- סילבוס סמסטר ב' תשע"ז
קורס רוסית למתקדמים (2 סמסטרים, 4 ש. שבועיות)- סילבוס סמסטר ב' תשע"ז
קורס רוסית לדוברי רוסית (2 סמסטרים,  2 ש. שבועיות)- סילבוס סמסטר ב' תשע"ז
הקורס מעניק לסטודנטים ידע בסיסי בשפה הרוסית וכן בתרבות והחברה הרוסית המודרנית.
בסיום הקורס הדו שנתי הסטודנטים שולטים בדיבור בנושאים מסוימים בשפה הרוסית וכן מסוגלים להשתמש בשפה הרוסית בתחומים שונים בעבודתם האקדמית.

הציון ייכנס לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים.
בתום כל סמסטר על הסטודנט לגשת לבחינה סופית. כדי לסיים בהצלחה את הקורס על הסטודנט להשיג ציון 60 לפחות.

על הסטודנט למלא את דרישות הקורס הבאות כדי להיות זכאי לגשת למבחן:
• נוכחות של לפחות 80% בשעורים. 
• מטלות בית
• השתתפות בכיתה
• בחינת אמצע-סמסטר או מטלת בית מיוחדת ( לפחות אחת מהן הוא חובה)

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'