המחלקה לשפות זרות מציעה קורסים שנתיים בהבנת הנקרא איטלקית כשפה זרה. בקורסים אלה יילמדו יסודות הדקדוק ומבנים טקסטואליים, וכן יקבלו הסטודנטים בסיס בקריאה ברמת המאקרו וברמת המיקרו.
לתלמידי ב.א. מוצעות שתי רמות של קורסים:
• איטלקית למתחילים: סילבוס
• איטלקית למתקדמים: סילבוס

בתום כל סמסטר על הסטודנט לגשת לבחינת סיכום. כדי לסיים בהצלחה את הקורס על הסטודנט להשיג ציון 60% לפחות.
על הסטודנט למלא את דרישות הקורס הבאות כדי להיות זכאי לגשת למבחן:
• נוכחות של לפחות 80% בשעורים. סטודנטים, אשר נבצר מהם להופיע לשעורים עקב מחלה, שרות מילואים וכדו', חייבים להביא אישור על תקופת היעדרות.
• מטלות בית
• השתתפות בכיתה
• בחינת אמצע-סמסטר או מטלת בית מיוחדת ( לפחות אחת מהן הוא חובה)

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 60 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'